Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Petzwelcome Dominika Kocot NIP 5842431430, REGON 383454655 z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bratnia 3/10, 02-469 Warszawa (dalej także jako „my” lub „Petzwelcome”) danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego www.petzwelcome.com „Serwis”) lub biorących udział w konkursach i akcjach promocyjnych, które organizujemy. Zostaje on udostępniony w celu zapewnienia osobom, których dane osobowe przetwarzamy (dalej także jako „Wy” lub „osoby, których dane dotyczą”), jak najpełniejszej informacji o zakresie przetwarzanych danych, sposobach i zasadach przetwarzania danych oraz Waszych prawach, a naszych obowiązkach związanych z takim przetwarzaniem. Podstawową regulacją prawną dotyczącą ochrony danych osobowych obowiązującą począwszy od dnia 25 maja 2018 r. jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także „RODO”), którego polski tekst jest dostępny pod adresem URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN.I. Podstawowe informacje

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o zakresie zastosowania niniejszego dokumentu, podmiocie odpowiedzialnym za przetwarzanie danych, inspektorze ochrony danych i zasadach bezpieczeństwa danych. Niniejsza część zawiera także listę definicji pojęć mających istotne znaczenie dla prawidłowego zrozumienia niniejszego dokumentu.1. Definicje podstawowych pojęć

Przeglądarka: program informatyczny służący do wyświetlania stron internetowych (np. Chrome, Safari, Firefox.

Cookies: pliki tekstowe umieszczane przez serwer na urządzeniu, na którym działa Przeglądarka. Informacje zawarte w Pliku Cookie mogą obejmować identyfikator (cookie ID) pozwalający na rozpoznanie urządzenia i treść obejmującą dane takie jak np. informacje o zalogowaniu lub informacje o odwiedzonych stronach internetowych. Przeglądarka przesyła informacje z Plików Cookie na serwer przy każdym nowym zapytaniu składanym w trakcie odwiedzania stron internetowych. Większość Przeglądarek domyślnie dopuszcza korzystanie z Plików Cookie. Zarządzanie Plikami Cookie jest możliwe za pomocą narzędzi Przeglądarki (zazwyczaj w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia”); w ramach zarządzania Plikami Cookie Przeglądarki mogą oferować opcje wyłączenia przechowywania Plików Cookie lub uzależnienia ich przechowywania od zgody Korzystającego lub innego rodzaju ograniczenia wykorzystania Plików Cookie. W każdym czasie mogą być one również usunięte.

Państwo trzecie: państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej.

Dane osobowe: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Profilowanie: każda forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Serwis: serwis www.petzwelcome.com i wszystkie świadczone przez nas pod tym adresem URL usługi, szerzej opisane w punkcie I.2 poniżej.

Usługi: oznaczają Serwis oraz konkursy i akcje promocyjne, które niekiedy organizujemy (w tym w szczególności konkursy i akcje promocyjne organizowane w ramach portali społecznościowych) oraz innego rodzaju formy naszej działalności, w związku z którymi odwołujemy się do niniejszej polityki prywatności.

Obserwowanie: zbieranie i ocena danych dotyczących Waszych zachowań w związku z naszymi Usługami.

Technologie obserwowania: działania osób korzystających z Serwisu mogą być obserwowane za pomocą rejestrów aktywności (logów) przechowywanych na naszych serwerach lub poprzez zbieranie danych z urządzeń końcowych za pomocą Plików Cookie lub innych podobnych technologii.

Przetwarzanie: każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.2. Zakres stosowania

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu, tj. usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.petzwelcome.com w tym w szczególności usług obejmujących prowadzenie kont (użytkowników i projektantów) tego serwisu oraz wysyłki newsletterów. Warunki świadczenia usług w ramach serwisu dostępne są pod adresem www.petzwelcome.com/regulamin.

Niniejszy dokument ma także zastosowanie do danych osobowych, które podajecie nam przy okazji uczestnictwa w organizowanych przez nas konkursach lub akcjach promocyjnych, nawet jeżeli danych tych nie podaliście nam za pomocą Serwisu.3. Dane administratora

Administratorem Waszych danych osobowych, tj. podmiotem, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania Waszych danych w związku z korzystaniem z Serwisu, który za to przetwarzanie jest odpowiedzialny, jest Petzwelcome Dominika Kocot. Nasz adres to: ul. Bratnia 3/10, 02-469 WarszawaII. Charakterystyka operacji przetwarzania danych

W niniejszej części zawarte zostały szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych Usług. Dla lepszej przejrzystości podzieliliśmy wykonywane przez nas operacje przetwarzania pod względem funkcjonalnym. W trakcie korzystania z naszych Usług różne rodzaje operacji – w zależności właśnie od ich funkcji – mogą mieć zastosowanie niezależnie od siebie lub jednocześnie.1. Podstawowe informacje dotyczące operacji przetwarzania danych

Jeżeli nic innego nie wynika z dalszej części niniejszego dokumentu, następujące zasady mają zastosowanie do wszystkich operacji przetwarzania Waszych danych osobowych, których się podejmujemy:

a. Brak obowiązku podania danych osobowych i konsekwencje braku podania danych

Przepisy prawa ani umowa nie wymagają podawania nam Waszych danych osobowych. Jeżeli w ramach korzystania z Usług będziecie podawać nam dane osobowe, możemy wskazać, które z nich są niezbędne po to, abyśmy mogli świadczyć Wam daną Usługę (warunki korzystania z takiej Usługi mogą przewidywać po Waszej stronie – już po ich zaakceptowaniu – obowiązek sprawdzenia, że wprowadzone przez Was dane są poprawne – nie jesteśmy w stanie zweryfikować wszystkich podawanych przez Was danych; np. nie mamy wiedzy, czy podany przez Was adres do wysyłki jest rzeczywiście tym adresem, na który ma przyjść zamówiony przez Was produkt; to samo dotyczy sytuacji, w których Wy zmieniacie swój adres e-mail, a my o tym nie wiemy. Konsekwencją niepodania nam danych, które są niezbędne do świadczenia określonej Usługi jest to, że nie będzie ona świadczona. Konsekwencją podania nam nieprawidłowych lub niepełnych danych może być brak możliwości prawidłowego świadczenia określonej Usługi.

b. Podstawy przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych – w ogólności

Wasze dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu realizacji umów, które z Wami zawieramy, a na podstawie których to umów prowadzimy dla Was konta w Serwisie i sprzedajemy Wam produkty, lub które to umowy określają zasady uczestnictwa w konkursach i akcjach promocyjnych. Ponadto możemy przetwarzać Wasze dane osobowe w naszych prawnie usprawiedliwionych celach, takich jak: prowadzenie marketingu naszych Usług, badanie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych, badanie prawidłowości funkcjonowania Usług i poprawianie ich działania, a także na potrzeby sprawozdawczości księgowej i obsługi dokonywanych przez Was zgłoszeń. Wreszcie, w niektórych wypadkach możemy przetwarzać Wasze dane osobowe w oparciu o zgodę, której nam udzielicie; szczegółowe zasady takiego przetwarzania będą Wam przedstawione przed wyrażeniem przez Was zgody, tak abyście mogli się z nimi zapoznać i podjąć decyzję o wyrażeniu zgody z pełną świadomością jej znaczenia.

c. Przekazywanie danych do państw trzecich

W sytuacji, w której przekazywalibyśmy dane do państw trzecich, tj. państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej, będzie to następowało z zachowaniem przewidzianych prawem wymogów.

Jeżeli przekazanie danych nie będzie następowało w ramach wykonania umowy lub nie będziemy mieli na takie przekazanie wyraźnej zgody, lub jeżeli przekazanie to nie będzie niezbędne dla dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ani też jeżeli nie wystąpi żaden inny wyjątek spośród tych wymienionych w art. 49 RODO, dane będą przekazywane do państwa trzeciego tylko przy zachowaniu wymogów z art. 45 lub art. 46 RODO.

Decyzją, o której mowa w art. 45 RODO, jest między innymi decyzja 2016/1250 Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. dotycząca „Tarczy prywatności UE-USA” („EU-US Privacy Shield”). Przyjmuje się, że właściwy poziom ochrony, zgodnie z art. 45 RODO, jest osiągnięty w razie przekazywania danych podmiotom z państw trzecich zgodnie z tą decyzją.

Dodatkowo, lub niezależnie od powyższego, odpowiednie zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO, zawieranych podmiotami, które otrzymują dane, mogą być stosowane. Przykłady standardowych klauzul ochrony danych są dostępne na stronach Komisji Europejskiej (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_pl).

d. Usługi hostingu świadczone przez dostawców zewnętrznych

Podejmowane przez nas działania obejmujące przetwarzanie danych są w dużej mierze realizowane przy udziale dostawców usług hostingowych, którzy zapewniają nam przestrzeń i infrastrukturę w ramach ich centrów danych i którzy także przetwarzają dane w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Dostawcy ci mogą otrzymywać wszystkie opisane w niniejszym dokumencie dane w związku ze wszystkimi określonymi w nim celami przetwarzania danych. Dostawcy ci przetwarzają dane albo wyłącznie w Unii Europejskiej, albo przy zastosowaniu wymogów, o których mowa w lit. c powyżej.

e. Odbiorcy danych

Jeżeli przekazujemy Wasze dane innym osobom, to są to zaufane podmioty przetwarzające, którym powierzyliśmy wykonywanie pewnych czynności przetwarzania na potrzeby osiągnięcia opisanych wyżej celów, (np. projektanci mogą otrzymywać dane osób, które kupiły od nas ich produkty, w celu realizacji procesu wysyłki). Jedynie w bardzo rzadkich sytuacjach będą to władze państwowe (w tym także organy ścigania), jeżeli musimy spełnić prawny obowiązek, który na nas spoczywa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), lub gdy jest to konieczne dla wykonywania uprawnień, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przykłady podmiotów, które mogą otrzymywać Wasze dane, zostały podane w punktach 2-5 poniżej (przy czym ich tam wyszczególnienie nie musi oznaczać, że w każdym wypadku otrzymują one takie dane; możliwe jest na przykład, że będziemy rozwijać nasze usługi w taki sposób, że niektóre czynności przetwarzania, które świadczą dla nas obecnie podmioty zewnętrzne, będą wykonywane przez nas wewnętrznie).

f. Okres przechowywania – retencja danych

Dążymy do tego, by Wasze dane były przez nas przechowywane możliwie jak najkrócej. Jednakże, większość wykonywanych przez nas czynności przetwarzania to czynności związane z pozostającymi w mocy umowami, które zawieramy z Wami (takimi jak te dotyczące utrzymania kont, umowy sprzedaży czy wysyłki newsletterów). Umowy te mogą mieć charakter umów ramowych, skutkujących zawieraniem kolejnych umów (tj. umów sprzedaży).

Naszą główną wytyczną jest przechowywanie danych tak długo jak to konieczne; zazwyczaj oznacza to okres świadczenia Wam określonej usługi i następujące po tym okresie okresy przedawnienia roszczeń (które zazwyczaj rozpoczynają swój bieg po zakończeniu świadczenia usługi lub wykonaniu umowy sprzedaży, zaś najdłuższe z nich, dotyczące niektórych roszczeń mogących przysługiwać konsumentom, mogą trwać maksymalnie prawie 7 lat; przy czym każdy termin przedawnienia może zostać przerwany, wskutek czego zacyzna być liczony na nowo). Niektóre dane, takie jak dane dotyczące historii sprzedaży, są przez nas przechowywane przez okres, w którym utrzymujecie u nas konto (służy to świadczeniu Wam usługi utrzymania konta) i mogą być przechowywane po zakończeniu tego okresu, jeżeli mający zastosowanie termin przedawnienia jeszcze nie upłynął. Ponadto, przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy podatkowe, mogą wymagać od nas, byśmy przechowywali dokumentację dotyczącą zawieranych z Wami transakcji jakiś czas po jej zakończeniu, a nawet jakiś czas po tym, jak zamknęliście konto, które dla Was prowadziliśmy.

g. Kategorie danych

W dalszych punktach posługujemy się poszczególnymi nazwami kategorii danych:

Dane konta: login / identyfikator użytkownika i hasło,

Podstawowe dane osobowe: zwrot grzecznościowy, płeć, imię, nazwisko, data urodzenia,

Dane adresowe: ulica, numer domu, inne dane dotyczące adresu, kod pocztowy, miasto, kraj,

Dane kontaktowe: numer telefonu, numer faksu, adres e-mail,

Dane o logowaniu: informacje o usłudze, za pomocą której doszło do logowania, czasie logowania, techniczne szczegóły logowania i wylogowania oraz weryfikacji osoby, dane podane w trakcie logowania,

Historia transakcji: zamawiane produkty, ceny, informacja o płatności i dostawie,

Dane płatności: numer rachunku, szczegóły karty kredytowej lub korzystania z innych usług płatniczych takich jak Przelewy24,

Profil użytkownika newslettera: informacje o otwarciu newslettera (dzień, godzina), treści, wybranych linkach oraz informacje o systemie, za pomocą którego otwarto newsletter, takie jak: adres IP, przeglądarka, jej wersja, typ urządzenia, system informatyczny i inne podobne informacje techniczne,

Dane o dostępie: czas (data i godzina) korzystania z Usług, adres strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie, strony odwiedzone w trakcie sesji, identyfikator sesji, informacje o systemie, za pomocą którego korzystano z Usługi, takie jak: adres IP, przeglądarka, jej wersja, typ urządzenia, system informatyczny i inne podobne informacje techniczne.2. Dostęp do Usług

Poniżej prezentujemy,jak Wasze dane mogą być przetwarzane w związku z dostępem do naszych Usług (np. w związku z otworzeniem stron internetowych, aplikacji mobilnych, nawigacją etc.). Mając na uwadze to, w jaki sposób funkcjonuje przekazywanie informacji przez sieć Internet, nie jest możliwe zaniechanie przesyłania niektórych danych do zewnętrznych dostawców. W takich wypadkach to oni sami są odpowiedzialni za bezpieczeństwo systemów, z których korzystają i za ustalenie okresów, w których określone dane mogą przechowywać.

a. Cele przetwarzania, podstawa prawna, uzasadniony interes (o ile występuje)

Kategoria danych Cel przetwarzania Podstawa prawna Uzasadniony interes (o ile występuje)
Dane o dostępie Ustanowienie połączenia, wyświetlanie treści usługi, wykrywanie ataków związanych z niestandardową aktywnością, diagnostyka błędów art. 6 ust. 1 lit f) RODO Właściwe funkcjonowanie Usług, bezpieczeństwo danych i procesów, zapobieganie nadużyciom, zapobieganie szkodom związanym z zakłóceniem działania systemów, ulepszanie i rozwój Usług.

b. Odbiorcy danych

Kategoria odbiorców Zakres danych Podstawa prawna Uzasadniony interes (o ile występuje)
Zewnętrzni dostawcy treści, dostarczający treści niezbędnych do wyświetlania Usług (obrazów, filmów, postów z mediów społecznościowych, bannerów, czcionek, informacji o aktualizacjach). Dane o dostępie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, Należyte funkcjonowanie usług, wyświetlanie treści
Dostawcy usług bezpieczeństwa informatycznego Dane o dostępie art. 6 ust. 1 lit f) RODO Ochrona przed atakami
Dostawcy usług analitycznych i marketingowych Dane o dostępie Przetwarzanie w imieniu administratora (art. 28 RODO)3. Utrzymanie konta

Poniżej prezentujemy, jak Wasze dane mogą być przetwarzane, jeżeli założycie konto pod adresem www.petzwelome.com

a. Cele przetwarzania, podstawa prawna, uzasadniony interes (o ile występuje)

Kategoria danych Cel przetwarzania Podstawa prawna Uzasadniony interes (o ile występuje)
Dane konta Weryfikacja na potrzeby dostępu do konta Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Podstawowe dane osobowe Cele weryfikacyjne, przetwarzanie zapytań, umożliwienie zawierania umów sprzedaży, weryfikacja ich wykonania, pomoc przy ich zawarciu lub wykonaniu, dostawa produktów, obsługa skarg Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Dane adresowe Dostawa produktów, obsługa skarg i zapytań Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Dane kontaktowe Obsługa skarg i zapytań, dostarczanie informacji o statusie zamówienia, pomoc przy dostawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Dane o logowaniu Weryfikacja korzystania z Usługi (rejestracja i wyrejestrowanie), statystyki korzystania Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO Potwierdzenie rejestracji, wyrejestrowania, rozwój i ulepszanie usług, marketing własny, cele promocyjne
Historia transakcji Utrzymanie konta i zapewnienie dostępu do historii sprzedaży, śledzenie zamówienia przez klienta, statystyki korzystania, analizy i badanie rynku Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO Rozwój i ulepszanie usług, marketing własny, cele promocyjne
Dane o płatności Wykonywanie umów sprzedaży Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Dane o dostępie Badanie zainteresowania określonymi markami lub produktami Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Rozwój i ulepszanie usług, marketing własny, cele promocyjne

b. Odbiorcy danych

Kategoria odbiorców Zakres danych Podstawa prawna
Projektanci, którzy prezentują produkty w ramach Usług i użytkownicy (Kupujący), wszyscy będący stronami umów sprzedaży Podstawowe dane osobowe, dane adresowe, dane kontaktowe Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przetwarzanie danych kupujących przez projektantów w imieniu administratora na potrzeby realizacji umów sprzedaży (art. 28 RODO)
Dostawcy usług analitycznych i marketingowych Dane o dostępie Przetwarzanie w imieniu administratora (art. 28 RODO)
Dostawcy usług płatniczych oraz transportowych Podstawowe dane osobowe, dane adresowe, dane kontaktowe, dane o płatności Przetwarzanie w imieniu administratora (art. 28 RODO)4. Subskrypcja newslettera

Poniżej prezentujemy, jak Wasze dane mogą być przetwarzane, jeżeli zapiszecie się do newslettera:

a. Cele przetwarzania, podstawa prawna, uzasadniony interes (o ile występuje)

Kategoria danych Cel przetwarzania Podstawa prawna Uzasadniony interes (o ile występuje)
Dane kontaktowe Weryfikacja, przesyłka newslettera Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Podstawowe dane osobowe Personalizacja newslettera Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Dane o logowaniu Weryfikacja korzystania z Usługi (rejestracja i wyrejestrowanie), statystyki korzystania Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO Potwierdzenie rejestracji, wyrejestrowania, rozwój i ulepszanie usług, marketing własny, cele promocyjne
Dane o dostępie Generowanie profilu użytkownika newslettera Art. 6 ust. 1 lit. b, f, a RODO Rozwój i ulepszanie usług, marketing własny, cele promocyjne
Profil użytkownika newslettera Ustalenie zainteresowań na potrzeby wyświetlania newslettera (profilowanie) i umieszczenia w nim spersonalizowanych ofert Art. 6 ust. 1 lit. b, f, a RODO Rozwój i ulepszanie usług, marketing własny, cele promocyjne

b. Odbiorcy danych

Kategoria odbiorców Zakres danych Podstawa prawna
Dostawcy usługi newslettera Wszystkie wymienione w punkcie 4(a). Przetwarzanie w imieniu administratora (art. 28 RODO).5. Konkursy i akcje promocyjne

Poniżej prezentujemy, jak Wasze dane mogą być przetwarzane, jeżeli bierzecie udział w konkursach lub akcjach promocyjnych (w tym także w promocyjnych ankietach):

a. Cele przetwarzania, podstawa prawna, uzasadniony interes (o ile występuje)

Kategoria odbiorców Zakres danych Podstawa prawna
Podstawowe dane osobowe Identyfikacja, ustalenie wieku uczestnika Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Dane adresowe Nawiązanie kontaktu Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Dane kontaktowe Nawiązanie kontaktu Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
W zależności od rodzaju akcji/konkursu: odpowiedzi na pytania konkursowe, podanie określonych informacji, sposób głosowania Weryfikacja czy zadanie konkursowe / inna czynność niezbędna do wyłonienia zwycięzcy została wykonana Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

b. Odbiorcy danych

Kategoria odbiorców Zakres danych Podstawa prawna
Dostawcy usług promocyjnych / konkursowych Wszystkie wymienione w punkcie 5(a). Przetwarzanie w imieniu administratora (art. 28 RODO).
Dostawcy usług transportowych Podstawowe dane osobowe, dane adresowe Przetwarzanie w imieniu administratora (art. 28 RODO).6. Obserwowanie

Poniżej opisujemy, w jaki sposób możemy przetwarzać Wasze dane przy wykorzystaniu technologii obserwowania w celu analizy i optymalizacji naszych usług oraz na potrzeby promocyjne.

Informacja ta obejmuje również wyjaśnienie, jak przeciwdziałać lub sprzeciwić się takiemu zbieraniu danych.

a. Obserwacja w celu poprawy i ułatwienia świadczenia Usług oraz optymalizacji wyświetlania reklam

Obserwowanie, o którym mowa poniżej, polega na zbieraniu niektórych danych dotyczących korzystania z naszych Usług za pomocą cookies i innych podobnych technologii obserwowania, takich jak:

(i) cookies danych użytkownika,

(ii) cookies uwierzytelniające,

(iii) cookies bezpieczeństwa,

(iv) cookies sesyjne,

(v) cookies zapamiętujące układ interfejsu,

(vi) technologie obserwowania służące monitoringowi ruchu na stronie oraz optymalizujące wyświetlanie treści marketingowych i promocyjnych (w tym także cookies Google Analytics i cookies dostarczane przez Facebooka).

Pliki te z jednej strony umożliwiają lub ułatwiają korzystanie z Serwisu, a z drugiej mogą zapewniać nam i naszym zaufanym dostawcom usług dostęp do danych analitycznych i statystycznych dotyczących korzystania z naszych usług. Informacje te mogą być wykorzystane dla prawidłowego uwierzytelnienia oraz ułatwienia korzystania z usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W tym względzie przetwarzamy dane w celu wykonania naszych zobowiązań umownych (a jeżeli nie jesteście zarejestrowanymi użytkownikami – w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pliki cookies oraz technologie obserwowania mogą także przekazywać nam i naszym zaufanym dostawcom usług poddane pseudonimizacji dane (tj. dane przedstawione w sposób niepozwalający na identyfikację), które mogą być następnie wykorzystane w celu zaplanowania strategii marketingowych i optymalizacji wyświetlania reklam. W tym względzie Wasze dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów).

c. Wyłączenie cookies

Co do zasady możecie wyłączyć przechowywanie i wykorzystywanie cookies za pomocą narzędzi dostępnych w przeglądarce (zazwyczaj prezentowanych w zakładkach „opcje”, „ustawienia” lub „właściwości”).

Istnieją również usługi podmiotów trzecich, które pozwalają na identyfikację i zarządzanie plikami cookies, takie jak np. www.youronlinechoices.com/pl. Przed skorzystaniem z takiej usługi sugerujemy Wam zaznajomienie się z zasadami jej świadczenia jak również z polityką prywatności jej dostawcy.

Jeżeli potrzebujecie pomocy lub dalszych informacji odnośnie cookies, które stosujemy, prosimy, abyście kontaktowali się z naszym inspektorem ochrony danych.7. Wtyczki mediów społecznościowych

Serwis może wyświetlać wtyczki z sieci społecznościowych, takich jak: Facebook, Instagram, które są prowadzone przez podmioty trzecie, i które obejmują przyciski, za pomocą których wiadomości mogą być przesyłane do odpowiednich sieci społecznościowych w różnych celach, takich jak: oceny, rekomendacje lub udostępnianie treści. Umieszczamy te przyciski w naszym uzasadnionym interesie obejmującym zwiększanie ekspozycji naszych Usług. Usługi są tak skonfigurowane, aby przesłanie danych miało miejsce po naciśnięciu przycisku. W takim wypadku dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dostawca powiązanych z daną wtyczką usług właściwej sieci społecznościowej jest odpowiedzialny za dalsze przetwarzanie tak przekazanych danych.III. Prawa do zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - pod adresem mailowym : info@petzwelcome.com