REGULAMIN SERWISU PETZWELCOME

WSTĘP 

Niniejszy regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu, który działa w modelu dropshpingu, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora, który występuje w roli pośrednika sprzedaży pomiędzy Klientem oraz Producentem; Klienta i Producenta. Każdy z nich może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu. 

1. DEFINICJE 

Serwis -portal internetowy zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży Produktów pomiędzy Nabywcą a Producentem funkcjonujący pod adresem internetowym www.petzwelcome.com oraz pod adresem email: info@petzwelcome.com, prowadzony przez Administratora. 

Administrator oznacza firmę PETZWELCOME Dominika Kocot zarejestrowaną w Polsce, Warszawa ul. Bratnia 3/10, 02-469, NIP: 5842431430, REGON: 383454655, Administrator świadczy usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Nabywców, który występuje w roli pośrednika sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Producentem. 

Klient osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy Sprzedaży;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Kleint loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Serwisie. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych Administratora.

Producent oznacza osobę która występuje w roli sprzedawcy, której produkty są oferowane za pośrednictwem serwisu www.petzwelcome.com; 

Produkt oznacza towar zaakceptowana przez Administratora, prezentowany w serwisie www.petzwelcome.com;

Umowa Sprzedaży oznacza umowę zawieraną za pośrednictwem Serwisu www.petzwelcome.com pomiędzy Producentem a Klientem; 

Zamówienie oznacza składane przez Klienta w sposób przewidziany w pkt. 1 załącznika nr 1 do Regulaminu Serwisu, oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży. 

Cena oznacza całkowitą cenę Produktu brutto (tj. zawierającą należny podatek VAT), podaną w Serwisie; 

Koszty Dostawy oznacza koszty przesłania Klientowi Produktu zgodnie z wybranym w Umowie Sprzedaży sposobem dostawy; 

Kod Rabatowy oznacza kombinację cyfr, liter lub innych znaków, której wpisanie w wyznaczonym dla tego miejscu w Serwisie powoduje udzielenie Klientowi rabatu; 

Newsletter – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Administratora cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Serwisie, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail  za wyraźną zgodą Klienta. Zasady świadczenia przez Administratora usług Newslettera określa odrębny regulamin udostępniony w ramach Serwisu

Regulamin Serwisu – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Usługa Elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Administratora na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące z Administratorem, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu/ów

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 

 2.1 Administartor dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”.

 2.2 Serwis stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów z Serwisu, zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.

2.3 W celu złożenia zamówienia w Serwisie konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.4 Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Administratora, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 2.5 Administrator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Administrator nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 2.6 Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Administratora.

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE

3.1 Administrator umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Administratora 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3.2 Klient ma możliwość otrzymywania od Administratora informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej -usługa Newsletter. Zasady świadczenia przez Administratora usług Newslettera określa odrębny regulamin udostępniony w ramach Serwisu

3.3 Administrator ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. 

3.4 W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

4. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY PRZEDAŻY POMIĘDZY KLIENTEM A PRODUCENTEM

4.1 Umowa sprzedaży za pośrednictwem Serwisu zawierana jest pomiędzy Klientem a Producentem.

4.2 Klient składa zamówienie na dany Produkt/y na stronie internetowej Serwisu. W wyjątkowych przypadkach takich jak m.in. niesprawne działanie serwisu i brak możliwości dokonania zamówienia za jego pośrednictwem, złożenie zamówienia może zostać przyjęte przez Administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Administratora.

4.3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4 Zamówienie składane jest przez Klienta poprzez stronę www.petzwelcome.com w następujący sposób, kolejno:

a) Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do koszyka po czym przechodzi do formularza zamówienia.

b) Klient posiadający Konto potwierdza aktualność danych koniecznych za zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. 

c) Klient wybiera jeden ze sposobów dostawy (sposoby dostawy różnią się w zależności od Producenta i gabarytów Produktu/ów). Przy czym w sytuacji, gdy w jednym koszyku znajdują się Produkty od różnych Projektantów opłata za dostawę naliczana jest odrębnie za dostawę od każdego Projektanta.

d) Klient wybiera sposób zapłaty.

e) Klient przesyła Administratorowi Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności - przycisk: „Zamawiam i płacę”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.

f) W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.

g) Producent otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail wysłaną ze strony www.petzwelcome.com z potwierdzeniem złożenia przez Klienta zamówienia na ich Produkty.

4.5 Administrator w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

4.6 Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Administrator wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z:

a. potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo

b. informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia - brak płatności; 

4.7 Umowa sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Producentem następuje z chwilą powiadomienia Nabywcy automatyczną wiadomością e-mail wysłaną ze strony www.petzwelcome.com o sposobie finalizacji umowy

5. CENY I METODY PŁATNOŚCI

5.1 Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

5.2 Klient może wybrać następujące metody płatności:

a. Przelewem na rachunek bankowy Administratora;

b. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Serwisu.

5.3  Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.

5.4 Administrator na stronach internetowych Serwisu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Producent po uprzednim bezskutecznym wezwaniu przez Administratora do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

6. SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY PRODUKTU 

6.1 Aby maksymalnie skrócić czas dostawy, wszystkie zamówienia złożone na stronie Serwisu wysyłane są bezpośrednio od Producentów

6.2 Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.3 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Dostawy” w Serwisie; metody i koszty dostawy Produktu wskazane są Klientowi każdorazowo  na podstronie danego Produktu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Administrator udostępnia Klientowi w zależności od gabarytów i wagi Produktu następujące metody dostawy:

a. Przesyłka kurierska

b. Paczkomaty InPost

c. Paczka w Ruchu

6.4. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Producenta oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

6.5 Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Producenta jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy) uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Administratora - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1 Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.2 Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

7.3 Administrator z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7.4  Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone, w szczególności, w przypadku:

a) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA

8.1 Producent dokłada wszelkich starań, aby proces realizacji zamówienia przebiegał poprawnie a towary z wadami fizycznymi nie zostały wprowadzone do obrotu.

8.2 Klient może składać reklamacje dotyczące wykonania Umowy Sprzedaży (w tym w szczególności dotyczące wad rzeczy) za pomocą wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną na adres Administratora. Administrator w ciągu max 24h od jej otrzymania przesyła otrzymaną reklamację za pośrednictwem poczty e-mail do Producenta. Natomiast wadliwy towar wysyłany jest bezpośrednio na adres Producenta.

8.3.Producent odpowiada za wady Produktu na zasadach określonych w

przepisach obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

8.4 Jeżeli Producent uzna wadę Produktu i zasadność reklamacji, wówczas Produkt zostanie wymieniony na nowy lub też wartość Produktu zostanie zwrócona Klientowi. Zwrot należności pieniężnej w procesie reklamacji może nastąpić tylko wtedy, gdy reklamacja została uznana i dany Produkt nie występuje już w ofercie Producenta.

8.5 Koszt wysyłania Klientowi nowego Produktu w przypadku uznania reklamacji przez Producenta pokrywa Producent.

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

9.1 Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej +48 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora danych osobowych.

10.2 Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.3 Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

10.4 Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Serwisu uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, będą przetwarzane przez Administratora w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Serwisu oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie.

10.5 Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

10.6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Serwisie.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2020 r.

11.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.

11.3 Administrator zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

11.4 Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie w Serwisie w zakładce Regulamin.

11.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11.6 W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Serwisie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią. 

11.7 Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

12. ZAŁĄCZNIKI

Regulamin niniejszy zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

Załącznik 1. Polityka ochrony prywatności.

Załącznik 2. Zwroty i reklamacje produktów.

Załącznik 3. Formularz odstąpienia.